17 czerwca 2024
Jaka księgowość w spółce komandytowej?

Jaka księgowość w spółce komandytowej?

Jaka księgowość w spółce komandytowej? Spółka komandytowa to rodzaj spółki, której celem jest prowadzenie działalności we własnym imieniu. W takiej spółce co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a co najmniej jeden wspólnik (komandytariusz) ma ograniczoną odpowiedzialność. Umożliwia to współpracę między działami o zróżnicowanym kapitale – w łatwy sposób mogą określić odpowiedzialność za sprawy korporacyjne.

biuro rachunkowe dla spółek w Łodzi
biuro rachunkowe dla spółek w Łodzi

Księgi spółki komandytowej są zawsze prowadzone w formie pełnej księgowości, to znaczy księgi rachunkowe muszą być w niej prowadzone. Warto jednak wspomnieć, że w przypadku małej spółki komandytowej można dokonać pewnych uproszczeń. Bardziej szczegółowe informacje na temat prowadzenia rachunku spółki komandytowej.

Jak wygląda założenie spółki komandytowej? Spółka komandytowa może zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dopiero po podpisaniu umowy spółki, która jest zawierana w formie umowy notarialnej. Nazwa firmy powinna zawierać imię i nazwisko jednego z komandytariuszy z dopiskiem „spółka komandytowa” lub skrótem „sp. k.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, nazwa firmy powinna zawierać pełną nazwę osoby prawnej oraz jej formę organizacyjną (tj. Rodzaj firmy). Działalność spółki komandytowej reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną i zdolność prawną.

Spółka komandytowa pełna księgowość

Jaka księgowość w spółce komandytowej?
Jaka księgowość w spółce komandytowej?

W formie spółek osobowych (takich jak spółki komandytowe) należy przeprowadzić pełną księgowość. Oznacza to, że każda spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe. Kompleksowa księgowość to rozbudowany, bardzo dokładny i formalny system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Służy do analizy i kontroli sytuacji firmy – w danym momencie i określonym czasie. Pełna księgowość to nie tylko naliczanie podatków, ale także generowanie pełnego obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Firmy prowadzące pełną księgowość zobowiązane są między innymi do podwójnego wejścia do systemu – oznacza to, że każda operacja musi pojawić się na dwóch rachunkach bankowych. W rzeczywistości każda złotówka (ale nie tylko – każda operacja bezgotówkowa) przepływająca przez firmę jest rejestrowana. Szczegółowo opisano zachowanie zasad ewidencji Ponieważ wszystkie firmy prowadzą księgowość według określonych standardów, łatwo jest porównać ze sobą wszystkie firmy, które stosują pełną rachunkowość. Warto pamiętać, że pełna księgowość to złożony proces – zwykle stoi za nim doświadczone biuro rachunkowe.

Pełna księgowość – czy są jakieś wyjątki?

Niektóre spółki komandytowe mogą prowadzić tak zwaną uproszczoną rachunkowość, która jest zwykle zapewniana mikro i małym firmom. W jakich okolicznościach spółka komandytowa może zrezygnować z pełnej księgowości? Taka możliwość występuje, gdy firma spełnia co najmniej 2 z 3 kryteriów w danym roku obrotowym i roku poprzedzającym dany rok obrotowy:

  • przychody netto nie wyższe niż 3 mln zł
  • zatrudnienie śródrocznie nie większe niż 10 osób
  • suma aktywów powinna wynosić nie więcej niż 1,5 mln zł

Korzyści uproszczonej księgowości

księgowość kurs on line
księgowość kurs on line

Przy stosowaniu rachunkowości uproszczonej spółka komandytowa może zrezygnować z takich aspektów jak: rozpoczęcie od przygotowania dodatkowych informacji – wówczas wystarczające są informacje uzupełniające do bilansu. W rachunkowości uproszczonej zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat ograniczają się do kilku pozycji – jest to duże uproszczenie i może również obniżyć koszty księgowe.

Doradztwo księgowe w spółce komandytowej

Spółka osobowa to spółka komandytowa, której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu. W tego typu spółce co najmniej jeden komplementariusz (wspólnik) ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a co najmniej jeden komandytariusz (również wspólnik) ma ograniczoną odpowiedzialność. Taka sytuacja umożliwia współpracę jednostek o zróżnicowanym kapitale. Dzięki temu mogą łatwo określić odpowiedzialność za sprawy firmy. W formie spółki komandytowej należy przeprowadzić kompleksową księgowość. Dlatego każda taka spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe, ale pełna księgowość to nie tylko obliczenia podatkowe, ale większość z nich daje pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

pełna księgowość cena Szczecin
pełna księgowość cena Szczecin

Pełna księgowość spółek komandytowych (nie tylko) to rozbudowany, niezwykle dokładny i wysoce formalny system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Dzięki temu doskonale nadaje się jako podstawa do analizy i kontroli warunków firmy w danym momencie iw określonym przedziale czasu. Do prowadzenia pełnej księgowości w firmie potrzebny jest tzw. System dual write. W praktyce oznacza to, że każda operacja będzie musiała pojawić się na dwóch rachunkach bankowych, więc każda operacja gotówkowa i bezgotówkowa (przepływająca przez firmę) będzie ewidencjonowana. Zachowanie opisywało zasady rachunkowości w systemie spółek komandytowych – w tym szczegółowo zasadę ewidencjonowania, dlatego czynności te wykonywane są według określonych standardów. Utrzymanie pełnej księgowości to bardzo skomplikowany proces, dlatego najlepiej zająć się nim doświadczony dział księgowości. Księgowa powinna prowadzić księgi z rzetelnością i skrupulatnością.